Odkurzacz SAMSUNG model VC-8930E

Nowe

Więcej informacji

Odkurzacz SAMSUNG VC-8930E o mocy 1600 W. Zasiêg 8m pozwoli na swobodny dostêp do ka¿dej czêœci mieszkania. Automatyczne zwijanie kabla pomo¿e w wygodnej obs³udze i przechowywaniu sprzêtu. WskaŸnik zape³nienia poinformuje nas o koniecznoœci wymiany worka.