Pas na narzêdzia SILVERLINE model 395015 Zobacz większe

Pas na narzêdzia SILVERLINE model 395015

Nowe

Więcej informacji

Pas na narzêdzia SILVERLINE model 395015 posiada 11 kieszonek, do których mo¿esz schowaæ najpotrzebniejsze i najczêœciej u¿ywane narzêdzia. Dziêki temu wszystko masz w zasiêgu rêki, a jednoczeœnie ³atwo utrzymujesz porz¹dek.