elazko PHILIPS model Azur GC4850/02 Zobacz większe

elazko PHILIPS model Azur GC4850/02

Nowe

Więcej informacji

elazko PHILIPS model Azur GC4850/02 osi¹ga przep³yw pary nawet do 50 g/min zapewniaj¹c odpowiedni stopieñ nawil¿enia tkaniny. To wygodne w obs³udze ¿elazko Philips wa¿y jedynie 1.6 kg, co sprawi, ¿e prasowanie bêdzie prawdziw¹ przyjemnoœci¹.