Niania elektroniczna TOMY model TD350

Nowe

Więcej informacji

Niania elektroniczna TOMY model TD350 wyposa¿ona zosta³a w technologiê DECT gwarantuj¹c¹ krystalicznie czysty dŸwiêk, oraz szyfrowanie danych - dziêki temu bêdziesz jedyn¹ osob¹, która mo¿e nas³uchiwaæ, co robi Twoje dziecko.