M³ynek do kawy BOSCH model MKM6000

Nowe

Więcej informacji

M³ynek Bosch MKM 6000 zapewnia doskona³¹ rezultaty pracy dziêki mocy 180 W. Nó¿ dwuskrzyd³owy i pojemnik do mielenia ze stali szlachetnej zapewniaj¹ wysok¹ jakoœæ i niezawodnoœæ.