Suszarka na pranie HANURI model One Touch

Nowe

Więcej informacji

Suszarka na pranie HANURI One Touch jest ³atwa w monta¿u. Posiada 6 regulowanych skrzyde³ bocznych oraz 4 wysokoœci, dziêki czemu dostosujesz suszarkê do iloœci prania i warunków lokalowych. Wyposa¿ona zosta³a w podstawê z kó³kami dla ³atwego transportu.